Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Van: Marree Technische Groothandel B.V., gevestigd te HARDERWIJK

Artikel 1 Definities:

Verkoper: Marree Technische Groothandel B.V., de gebruiker van de voorwaarden;
Koper: de wederpartij van verkoper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 2.1De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren;
2.3Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbieding, bestelling en overeenkomst

3.1Aanbiedingen van verkoper in catalogi of ander drukwerk, zijn geheel vrijblijvend, met name ook voor wat betreft prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, gehalte samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijvingen en afbeeldingen. Deze worden steeds bij wijze van benadering verstrekt;
3.2Overeenkomsten tussen verkoper en koper komen tot stand door schriftelijke acceptatie (waaronder tevens wordt begrepen datatransmissie) van de zijde van de verkoper.

Artikel 4 Prijzen

4.1Op de verkochte zaken zijn de prijzen die gelden op de dag dat de overeenkomst tot stand komt van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
4.2De prijzen zijn gebaseerd op franco levering met een toeslag voor orders lager dan € 250,00 en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW) en exclusief heffingen van overheidswege, alsmede exclusief extra administratiekosten en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
4.3Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 5 Levering

5.1Door verkoper opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen en leveringsdata zijn de door haar verwachte termijnen en data en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij door partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
5.2Verkoper is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelleveringen afzonderlijk te factureren;
5.3Bezorging van zaken zal geschieden middels vervoer ter keuze van verkoper, tenzij tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk enige bijzondere wijze van vervoer werd overeengekomen;
5.4Verkoper is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden;
5.5Alvorens tot aflevering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan, heeft verkoper het recht om van de koper te verlangen dat deze ten genoegen van verkoper zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen;
5.6Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
5.7Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

Artikel 6 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst/overmacht

6.1De verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen geheel of ten dele op te schorten (zonder dat hij in verzuim is), indien hij ten gevolge van omstandigheden, die hem bij het sluiten van de koopovereenkomst niet bekend waren en die redelijkerwijze niet waren te ver-wachten, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder zodanige omstandigheden wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van verkoper aan hun verplichtingen; maatregelen van overheidswege; brand; uitvallen van energie- en/of watervoorziening; transportproblemen; diefstal, bezitsverlies, vernietiging of beschadiging van bedrijfsmiddelen; stakingen of werkonderbrekingen;
6.2Indien de verkoper de overeenkomst op grond van omstandigheden als hiervoor onder 6.1 bedoeld, blijvend niet kan nakomen of indien de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door hem/haar dientengevolge geleden schade.

Artikel 7 Betaling

7.1Betaling dient te geschieden contant bij levering oftewel binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s en komt koper geen recht op korting of compensatie toe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
7.2Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum;
7.3Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
7.4In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;
7.5Alle betalingen zullen in de eerste plaats strekken in mindering op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens op verschuldigde rente en dan op de oudste openstaande factuur, ongeacht enig andersluidend beding;
7.6Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;
8.2Koper is, zolang hij de vorderingen van verkoper niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoper geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van verkoper te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de betreffende zaken wordt gevestigd, in welk geval koper zich aan verduistering zou schuldig maken;
8.3Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens verkoper niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt verkoper de plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden;
8.4Verkoper verschaft aan koper, op het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken, onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek van verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader gewenst zijn.

Artikel 9 Ontbinding

9.1Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
-koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
-na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden 
 goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig 
 zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of
 niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de
 tekortkoming dit rechtvaardigt;
-koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 
 voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
 onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, 
 tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
9.2Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
9.3Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 10 Garantie

10.1Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op door haar verkochte zaken dan de daarop door de fabrikant der zaken verleende garantie;
10.2Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling. 

Artikel 11 Reclame

11.1Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
11.2Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;
11.3Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na levering en niet zichtbare tekorten dienen binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 3 maanden na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld; 
11.4Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven;
11.5Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken;
11.6Reclames schorten betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;

12.2Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
12.3Het door koper niet in acht nemen van aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van het geleverde, ontheft verkoper van elke aansprakelijkheid voor schade die in verband hiermede is ontstaan;
12.4Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
12.5De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Risico-overgang

13.1Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
13.2Indien gebruiker voor verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16  Deponeren voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harderwijk onder nummer 0810693

Veilig & Eenvoudig

Plaats je bestelling in 4 eenvoudige stappen en betaal veilig via je eigen bank met IDEAL.


Adresgegevens

Marree Technische Groothandel B.V.
Archimedesstraat 5
3846 CT Harderwijk
Tel: 0341-467755
Fax: 0341-467756


Openingstijden

Maandag t/m donderdag
07:30 uur tot 17:30 uur
Vrijdag
07:30 uur tot 17:00 uur
Zaterdag en zondag
GeslotenLaden
Laden
Laden
Laden